Kullanıcı Girişi

 

Kamuoyunda da Torba Yasa olarak  bilindiği üzere tahsili geçmiş borçların yeniden yapılandırma kapsamında  türkiye büyük millet meclisinden kabul edildikden sonra Cumhur başkanının onayı 10/09/2014 tarih ve 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” 11.09.2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Anılan Kanunun 77 nci maddesi ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa Geçici 18 inci madde eklenmiştir. Geçici 18 inci maddenin kapsamında; oda ve borsa üyelerinin yıllık ve munzam aidatları, navlun hasılatından alınacak oda paylan, borsa tescil ücretleri ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçlan yer almaktadır. Yukarıda anılanlar haricindeki oda ve borsa alacakları bu madde kapsamı dışındadır. Bu çerçevede;

Anılan madde 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, Ekim ayında ödenmesi gereken 2014 yılı aidatlarının 2 nci taksitleri anılan geçici 18 inci madde kapsamı dışındadır.

            Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 11.09.2014’ten önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.

             İşi bırakma veya resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte feri borçlarının tamamı üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Birliğin web tabanlı üye programında vergi kaydı silinen üyelerin terk tarihinin sorgulanması sağlanacaktır.

Bu düzenleme geçici madde kapsamında yapıldığından bir defaya mahsus uygulanacak olup, sürekli olarak uygulanması söz konusu değildir.

Bu üyelerin vergi kaydının silindiği tarihten önceki borçlarına gecikme zammı uygulanmaya devam

edilecek ve bu borçlarını ödemek isteyenler ise aşağıda açıklanan taksitlendirme ve indirim hakkından

faydalanabileceklerdir.

             Bu vesile ile vergi kaydının silindiği tespit edilen gerçek kişi üyelerin (vergi kaydının silindiği tarihten   önceki döneme ilişkin borcu olsa dahi) kaydının silinmesi için ticaret sicili müdürlüğüne bildirilmesi ve sicil  kaydının silinmesini takiben odadan  kaydının da silinmesi gerekmektedir. Bu üyelerin oda kaydı silinse dahi gerçek kişi olduklarından aidat borçlarının icraen tahsil edilmesi gerekmekledir.

             Üyelerin, Geçici 18 inci maddede düzenlenen taksitlendirme ve indirim imkânlarından yararlanabilmesi için 01 Aralık 2014 tarihine kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması şarttır.

Başvuru üzerine, oda ve borsa tarafından üyenin asıl alacağına, yazımız ekinde gönderilen Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarını gösteren tablo üzerinden hesaplanacak tutar ilave edilerek bulunacak toplam meblağ (bu uygulama Birliğimizin üye programında yer alacaktır), sekiz eşit takside bölünür ve ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilir. Birinci taksitin son ödeme günü 31 Aralık 2014 olup, kalan yedi taksit üçer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. (Vade son ödeme tarihleri: 31 Mart 2015-30 Haziran 2015-30 Eylül 2015-31 Aralık 2015-31 Mart 2016-30 Haziran 2016-30 Eylül 2016)

           Taksitlerden herhangi birinin anılan maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, bu kapsamda tahsil edilen tutarlar üyenin anapara borcundan düşülerek, kalan borca gecikme zammı oranı üzerinden gecikme zammı işletilmeye devam edilir.

                         Odamız tarafından üyenin asıl alacağına, Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarını gösteren tablo üzerinden hesaplanacak tutar ilave edilerek bulunacak toplam meblağın tamamının birinci taksit ödeme süresi olan 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi hâlinde, bu tutardan %10 oranında indirim yapılacaktır.

Toplam meblağ ve taksit tutarları vade tarihine kadar kredi kartı ile tek çekim yapılmak suretiyle tahsil edilebilir. Ancak, kredi kartı ile taksitlendirme yapılamaz ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 58 inci maddesinin ikinci fıkrası uygulanamaz. Üyelerimize  önemle duyurulur.

               

Oda ve borsa üyelerinin aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda, taksitlendirme ve indirim için başvuran üyelerin icra

işlemleri durdurulur, borçlarının tamamen tahsil edilmesi durumunda icra masrafları ve vekâlet ücretleri üyeden talep edilmez. Borçlulardan dava açmış olanların bu davadan vazgeçmeleri gerekmektedir. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir.

        Kanunda yapılan değişiklikten üyelerin haberdar olabilmesini teminen odamız  internet sitelerinde ve PTT Posta yoluyla  ilan edilmesi uygun olmasına.

x

DUYURU

 1. ODAMIZ WEB SAYFASINDAN FİRMALARA REKLAM VE İLAN VEREBİLİRSİNİZFİRMALARINIZI TANITABİLİR , TİCARETİNİZİ GENİŞLETEBİLİRİSİNZ

2.ODAMIZIN 4 YIL BOYUNCA HAZIRLANAN STRATEJİK PLANA WEB SAYFAMIZDAN ULAŞIP GÖRÜŞLERİNİZİ BİLDİREBİLİRSİNİZ.

3.SİZE DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEMİZ İÇİN WEB SAYFAMIZDAKİ ANKETİMİZİ MUTLAKA DOLDURMANIZ GEREKMEKTEDİR.

4.WEB SAYFAMIZDAKİ ETKİNLİK TAKVİMİMİZDEN EĞİTİM,GEZİ VE ETKİNLİKLERİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

5.WEB SAFYAMIZDAN ÜYE BORÇ SORGULAMANIZI YAPABİLİRSİNİZ.

6.MOBİL UYGULAMAMIZ AKTİF HALE GEÇMİŞTİR , AKILLI TELEFONLARINIZA İNDİREBİLİRSİNİZ.