Kullanıcı Girişi

 

FAALİYET ALANLARI VE BİRİMLERİ

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı diğer odalar gibi Anayasanın 135. Maddesinde tanımlanan “Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu” olarak kurulmuş ve faaliyetlerini 5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanınu” ve bu kanına bağlı olarak oluşturulan mevzuat çerçevesinde yürütmektedir.

ODA MESLEK KOMİTELERİ

Oda meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş veya yedi kişiden, üye sayısı on bini aşan odalarda beş, yedi, dokuz veya onbir kişiden oluşur. Asil üyeler kadar da yedek üye seçilir. 13 Mayıs 2013  tarihinde yapılan Odamız organ seçimleri sonrasında seçilen Meclis ve Meslek Komite  üyelerimiz 2013-2017 çalışma dönemi için belirlediğimiz strateji ve hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza  katkıda bulunacaktır.

      Komite kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Meslek komitesi üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet sınırları içinde bulunan odalar ve borsaların meslek komiteleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanına göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler

     Mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak esaslar ile meslek komitelerinin üye sayılarının tespiti ve diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

ODA MESLEK KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ

    Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek.

   Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar vermek.

     Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak.

MESLEK GRUBU ÜYELERİ VE GÖREVLERİ

SIRA

NO

MES.

GR.

NO

ADIVESOYADI GÖREVİ MESLEKGRUBUADI
1 1 NİYAZİ ŞENOCAK BAŞKAN 1.NOLU MESLEK GRUP KOMİTESİ
2 1 YAKUP ŞAHİN BAŞKANYRD. 1.NOLU MESLEK GRUP KOMİTESİ
3 1 KADİR SADUMAN AKTAR ÜYE 1.NOLU MESLEK GRUP KOMİTESİ
4 1 TURGUT TEMEL ÜYE 1.NOLU MESLEK GRUP KOMİTESİ
5 1 SERDAR BUĞA ÜYE 1.NOLU MESLEK GRUP KOMİTESİ
6 2 TARIK BİÇER BAŞKAN 2.NOLU MESLEK GRUP KOMİTESİ
7 2 ABDÜLHAMİT VANLI BAŞKANYRD. 2.NOLU MESLEK GRUP KOMİTESİ
8 2 ARSLAN GÜL ÜYE 2.NOLU MESLEK GRUP KOMİTESİ
9 2  ALİ ÇİROĞLU ÜYE 2.NOLU MESLEK GRUP KOMİTESİ
10 2 HAYATİ İNAN ÜYE 2.NOLU MESLEK GRUP KOMİTESİ
11 3  M.FUAT BOYERİ BAŞKAN 3.NOLU MESLEK GRUP KOMİTESİ
12 3 SİNAN YETİMOĞLU BAŞKANYRD. 3.NOLU MESLEK GRUP KOMİTESİ
13 3 KENAN ÇUKUR ÜYE 3.NOLU MESLEK GRUP KOMİTESİ
14 3 KENAN AYAZ ÜYE 3.NOLU MESLEK GRUP KOMİTESİ
15 3 ADNAN ÖKSÜZ ÜYE 3.NOLU MESLEK GRUP KOMİTESİ
16 4 YUSUF AYDIN BAŞKAN 4.NOLU MESLEK  GRUP KOMİTESİ
17 4 UĞUR ATMACA BAŞKANYRD. 4.NOLU MESLEK  GRUP KOMİTESİ
18 4 ERCAN AK ÜYE 4.NOLU MESLEK  GRUP KOMİTESİ
19 4 YUNİS KOÇAK ÜYE 4.NOLU MESLEK  GRUP KOMİTESİ
20 4 FATİH GÜNDAR ÜYE 4.NOLU MESLEK  GRUP KOMİTESİ
21 5 İBRAHİM İPEKÇİ BAŞKAN 5.NOLU MESLEK  GRUP KOMİTESİ
22 5 NEDİM TOPAL BAŞKANYRD. 5.NOLU MESLEK  GRUP KOMİTESİ
23 5 TURGUT AKSU ÜYE 5.NOLU MESLEK  GRUP KOMİTESİ
24 5 S.AHMET GEYLAN ÜYE 5.NOLU MESLEK  GRUP KOMİTESİ
25 5 SUAT KOCA ÜYE 5.NOLU MESLEK  GRUP KOMİTESİ
26 6 AHMET ÖZMEN BAŞKAN 6.NOLU MESLEK  GRUP KOMİTESİ
27 6 ŞENOL KINDAÇ BAŞKANYRD. 6.NOLU MESLEK  GRUP KOMİTESİ
28 6 EMEL ÜÇOK ÜYE 6.NOLU MESLEK  GRUP KOMİTESİ
29 6 KENAN ÇOLAK ÜYE 6.NOLU MESLEK  GRUP KOMİTESİ
30 6 ABDURRAHMAN SEZGİN ÜYE 6.NOLU MESLEK  GRUP KOMİTESİ
31 7 NAFIZ EREN
BAŞKAN
BAŞKANYRD.
7.NOLU MESLEK  GRUP KOMİTESİ
32 7 SULUOVA  KILIÇ
BAŞKAN YRD.
BAŞKANYRD.
7.NOLU MESLEK  GRUP KOMİTESİ
33 7 ERHAN YEKELER ÜYE 7.NOLU MESLEK  GRUP KOMİTESİ
34 7 MURAT GÜLER ÜYE 7.NOLU MESLEK  GRUP KOMİTESİ
35 7 ARSLAN SATILMIŞ ÜYE 7.NOLU MESLEK  GRUP KOMİTESİ

ODA MECLİSİ

Oda meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, onbir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer.

Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanına göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.

Meclis başkanı ve yardımcıları yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeliğine seçilemezler.

ODA MECLİSİNİN GÖREVLERİ

Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.

Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.

Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.

Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.

Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.

Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.

Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.

Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak.

 Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.

Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanın hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek.

Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.

Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.

Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak.

Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.

Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.

Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek

 ODA MECLİSİ  13.05.2013 tarihinde yapılan seçim neticesinde Oda Meclisi şu şekilde oluşmuştur:

BAŞKAN                       : KENAN AYAZ

BAŞKAN YARDIMCISI : TURGUT TEMEL

BAŞKAN YARDIMCISI : HAYATİ  İNAN

KATİP  Ü Y E                : FATİH  GÜNDAR

Ü Y E                             : TURGUT AKSU

Ü Y E                              : ADNAN ÖKSÜZ

Ü Y E                              : MURAT GÜLER

Ü Y E                              : ERHAN YEKELER

Ü Y E                              : KENAN ÇOLAK

Ü Y E                          : ABDURRAHMAN SEZGİN

Ü Y E                          : SEYİT AHMET GEYLAN

Ü Y E                          : TARIK BİÇER

Ü Y E                             : YUNİS KOÇAK

Ü Y E                             : SERDAR BUĞA

ODA YÖNETIM KURULU

     Dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan odalarda beş; yirmi ile yirmi dokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuz dokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda on bir kişiden oluşur. Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunın başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer. Bir odanın yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, aynı zamanda başka bir oda veya borsanın meclisinde de görev alamazlar. Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile toplantının başlamasına kadar, gündeme yeni madde eklenir.

     ODA YÖNETIM KURULUNIN GÖREVLERI

Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek.

Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak.

Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.

Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek.

Disiplin kurulunın soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanın uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.

Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.

Bu Kanında ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.

Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.

Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak.

Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.

Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanında ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.

Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.

Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.

Hakem veya hakem heyeti seçmek.

Bu Kanınla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.

ODA YÖNETİM KURULU: 18.05.2013 tarihinde yapılan seçim neticesinde Oda Yönetimi şu şekilde

oluşmuştur.

BAŞKAN                        : TURGUT AKSU

BAŞKAN YARDIMCISI : ADNAN ÖKSÜZ

BAŞKAN YARDIMCISI : KENAN ÇOLAK

MUHASİP ÜYE                          : ERHAN YEKELER

Ü Y E                              : SEYİT AHMET GEYLAN

DİSİPLİN KURULU :

 Üyelerin gerek birbirleri ile gerekse Oda ile ve gerekse müşterileri ile olan hizmetlerinde ve ilişkilerinde teamül, örf, adet ve kanınlara uygun olmayan hizmet ve davranışlarının tespit değerlendirme ve cezalandırılması ile ilgili bir idari hizmet şekli olup, daha çok şikâyete tabi hizmet sunulmaktadır.

   HESAP İNCELEME KOMİSYONU

 

Meclis, üyelerinin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından hesapları inceleme komisyonu seçer. Hesapları inceleme komisyonınun görev süresi yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder. Hesapları inceleme komisyonınun görevi oda meclisine sunulan bütçe tasarısı, aylık mizanı, kesin hesabı ve oda meclis başkanlığı tarafından havale edilen işleri tetkik etmektir. Komisyon kendine sunulan tasarı ve hesapları meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve meclise sunar.

Komisyon üç üyeden oluşmaktadır.

PERSONEL:

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde 3 personel görev yapmaktadır. Personelin görev tanımları Kalite Yönetim Sistemi dahilinde belirlenmiştir. Personelimizin eğitim durumu; 3 kişi Üniversite mezunu dur.

Genel Sekreterlik:

Başlıca görevleri, Yönetim Kuruluna direk bağlı olup sorumluk alanı Odanın bütünbirimlerinin idari ve mali işlerini düzenlemek ve yönetmektir. Ayrıca, meclis ve yönetim kurulu toplantılarına katılır ve alınan karaları takip ederek zamanında gereğini yerine getirir.

İdari İşler ve Satın alma Birimi:

Genel Sekreterliğe bağlı olup Odanın finans ve muhasebe işlemlerini yürütmekle sorumludur. Muhasebe Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Ticaret Sicil Birimi:

Genel Sekreterliğe bağlı olup, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanınu, Ticaret Sicili Tüzüğü, diğer tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin tescil ve ilanını yapmaktan sorumludur.

Oda Sicil Birimi:

Genel Sekterliğe bağlı olup, 5174 sayılı Odalar kanınu ile tüzük ve yönetmelikler çerçevesince ticaret sicili memurluğu tarafından tescil ve ilanı yapılan gerçek ve tüzel kişi olan tacirlerin Oda’ya kaydını yapmak. Üyelere gerekli belgeleri düzenlemek. Gerekli güncellemeleri yapmak.

Halkla İlişkiler ve Basın Yayın Birimi:

 Genel Sekreterliğe bağlı olup; başlıca görevleri Oda tarafından organize edilecek toplantı, konferans ve eğitim programlarını duyurmak ve çalışmalarda aktif rol almak ve Suluova TSO dergisi hazırlamak ve üyelerine dağıtılmasını sağlamaktır.

Akreditasyon ve Kalite Yönetim Sistemi Birimi:

Genel Sekreterliğe bağlı olup; başlıca görevleri, akreditasyon çalışmalarını takip etmektir. Ayrıca, kalite sisteminin kurulmasında, devam ettirilmesinde ve geliştirilmesi için yapılacak faaliyet ve çalışmalardan sorumludur.

KURULLARIMIZ

Kadın Girişimciler Kurulu:

TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulunın alacağı kararlara ışık tutması, kadın girişimcilik konusunda genel politikalar geliştirmesi ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunması amacı ile kurulmuştur. Kadın Girişimciler Kurulu aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuş istişare bir kuruldur

Genç Girişimciler Kurulu:

İldeki genç girişimci potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmesi amacıyla kurulmuştur.

Suluova Ticaret Ve Sanayi Odası’nıilgilendirenmevzuattemeldeikibaşlıkaltındaincelenmelidir:(1)Kuruluşununvemevcutyükümlülüklerininyasaldayanağıolan18.05.2004tarihindekabuledilenve01.06.2004tarihindeResmiGazete’deyayınlanarakyürürlüğegiren,5174sayılıTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalarKanunuilebukanunabağlıolarakçıkarılanyönetmelikler;(2)Çeşitlikanun,yönetmelikvetalimatlar,Ayrıca,SuluovaTicaretVe Sanayi   OdasıİçYönergesiveTOBBtarafındanyayınlanansirkülerlerde,Odafaaliyetlerine çerçeve  oluşturmaktadır.

ADI SOYADI

ADI SOYADI

GÖREVLENDİRİLDİĞİ KOMİSYONÜYELİĞİ
TURGUTAKSU SULUOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇEİNSANHAKLARIKURULUÜYESİ
TURGUTAKSU SULUOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇETRAFİKKOMİSYONUÜYELİĞİ
TURGUTAKSU SULUOVA KAYMAKAMLIĞI İLÇEFAHRİ YARDIM KURULUÜYELİĞİ
ERHAN YEKELER SULUOVA VERGİ DAİRESİ TAKDİRKOMİSYONUÜYESİ
ADNAN ÖKSÜZ SULUOVA VERGİ DAİRESİ TAKDİRKOMİSYONUÜYESİ
KENAN ÇOLAK SULUOVA VERGİ DAİRESİ TAKDİRKOMİSYONUYEDEKÜYESİ
KENAN AYAZ SULUOVA VERGİ DAİRESİ TAKDİRKOMİSYONUYEDEKÜYESİ
TURGUTAKSU SULUOVA BELEDİYESİ TAKDİRKOMİSYONUÜYESİ
İSMAİLCABBAR SULUOVA BELEDİYESİ TAKDİRKOMİSYONUYEDEKÜYESİ
AHMETSÜHABÜLBÜL SULUOVABELEDİYESİTAKDİRKOMİSYONUÜYESİ
ABDULLAHİSLAMOĞLU SULUOVABELEDİYESİTAKDİRKOMİSYONUYEDEKÜYESİ
KENAN AYAZ SULUOVAORGANİZE BESİ  SANAYİ  BÖLGESİ TAKTİR KOMİSYONU ÜYESİ
KENAN ÇOLAK SULUOVAORGANİZE BESİ  SANAYİ  BÖLGESİ TAKTİR KOMİSYONU YED.ÜYESİ
TURGUT AKSU SULUOVAORGANİZE  SANAYİ  BÖLGESİ TAKTİR KOMİSYONU ÜYESİ
ERHAN YEKELER SULUOVAORGANİZE  SANAYİ  BÖLGESİ TAKTİR KOMİSYONU YEDEK ÜYESİ
TURGUT AKSU SULUOVASİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BAŞAKNI
TURGUT AKSU SULUOVAYEŞİL PLATFORM DERNEĞİ BAŞKANLIĞI
ERHAN YEKELER SULUOVA KAYMAKAMLIĞITÜKETİCİSORUNLARI HAKEM HEYETİÜYESİ
KENAN ÇOLAK SULUOVA KAYMAKAMLIĞITÜKETİCİSORUNLARI HAKEM HEYETİYED.ÜYE
TURGUTAKSU ÇORUM  ABİGEM A.Ş. İŞTİRAKTEMSİLCİMİZ

2.2.1.SunduğuHizmetler

 • Meslekahlâkını,disiplinivedayanışmayıkorumakvegeliştirmek,ticaretvesanayininkamuyararına uygun olarak gelişmesine çalışmak.
 • Ticaretvesanayiyiilgilendirenbilgivehaberleriderleyerekilgililereulaştırmak,ilgilikanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikleüyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri herçeşit bilgiyi,başvuruları durumunda kendilerine vermek ve yab unların elde edilmesini kolaylaştırmak.
 • Elektronikticaretinternetağlarıkonusundaüyelerineyolgösterecekgirişimlerdebulunmak,bu konulardagereklialtyapıyıkurmakveişletmek.
 • Ticaretvesanayiyeaithertürlüincelemeleriyapmak,bölgeleriiçindekiiktisadî,ticarîvesınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak,başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak,
 • 5174 Sayılı Kanununun Maddesindeki belgeleri düzenlemekve
 • Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif,dilek ve başvurularda bulunmak;üyelerinin  tamamının veya birkesiminin meslekî menfaati dir de meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendiadınadavaaçmak.
 • Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf,adet ve teamülleri tespitetmek,Bakanlığın sunmakveilânetmek.
 • Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karara
 • Yurtiçiveyurtdışıfuarvesergilerekatılmak.
 • Gerektiğinde507SayılıEsnafveKüçükSanatkârlarKanunununmaddesindesayılanmalve

hizmetlerinazamîfiyattarifelerini,kendiüyeleriiçin,Bakanlıkçaçıkarılacakyönetmeliğeuygun

 • etmekve
 • Sairmevzuatınverdiğigörevlerle,ilgilikanunlarçerçevesindeBirlikveBakanlıkçaverilecekgörevleri
 • Birliğinbelirlediğistandartlaragöreüyekayıtlarınıtutmakveüyelikaidatlarınailişkinbelgeleri

saklamakvebunlarıBirliğetalephalindebildirmek.

 • Mevzuatlabakanlıklaraveyadiğerkamukurumvekuruluşlarınaverilenişlerin,buKanundabelirtilen

kuruluşamaçlarıvegörevalanıçerçevesindeodalaratevdiihalindebuişleriyürütmek.

 • Üyelerininihtiyacıbelgelerivermekvebunlarailişkingereklihizmetleri
 • YurtiçifuarlarkonusundayapılacakmüracaatlarıdeğerlendiripBirliğeteklifte
 • Üyelerihakkındakitüketicişikâyetleriniincelemekvekuruluşamaçlarıdoğrultusundadiğer

faaliyetlerdebulunmak.

 • Ticaretmallarınınniteliklerininbelirlenmesineyöneliklaboratuvarlarkurmakveyabunlaraiştirak

etmek,uluslararasıkalibrasyon,testölçmelaboratuvarıkurmakveyaiştiraketmek,belgelendirme

hizmetlerisunmak.

 • MilliEğitimBakanlığınınizinvedenetimindeticaretileilgilikurslarıaçmak,açılankurslarayardım da

bulunmak,yurtiçindevedışındaihtiyaçduyulanalanlariçinöğrenciokutmakvestajyerbulundu rmak;meslekîveteknikeğitimveöğretimigeliştirmeveyönlendirmeçalışmalarıyapmak.

 • Kendiüyelerininişyerleriylesınırlıüzere,3308sayılıMeslekîEğitimKanunukapsamına

alınmamışmeslekdallarındabuuygulamayailişkinbelgeleridüzenlemek

 • İlgililerintalebihalinde,ticarîvesınaîihtilaflardahakemtahkimkurulları
 • Açılışveyaaçılacaksergiler,panayırlar,umumimağazalar,depolar,müzelervekütüphanelere

katılmak.

 • Yetkilibakanlıkçauygungörülenalanlardasanayisiteleri,endüstribölgeleri,sanayibölgeleri,teknolojigeliştirmebölgeleri,teknoparklar,teknolojimerkezlerikurmakveyönetmek.
 • 3218sayılıSerbestBölgelerKanunuçerçevesindeserbestbölgekurucuveişleticisiveyaişleticisi
 • antrepoişletmekvefuaralanları,kongremerkezleriileticaretmerkezlerikurmak,işletmek

veya kurulmuşolanlaraiştiraketmek.

2.2.2.YürütülenFaaliyetler

 • Odamız,mevzuatlakendisineverilengörevleriyapmakta,ayrıca,üyelerineeğitimvedanışmanlık

hizmetisunmakta,onlarındurumlarınıniyileştirilmesiamacıylaönerilerdevegirişimlerdebulunmakta,

 • Suluova’deekonomikvesosyalhayatıngelişiminekatkıdabulunacaketkinlikleryapmaktadır.
 • Odabufaaliyetleriniyürütürkensiviltoplumkuruluşları,ekonomiileilgilikurumlardanaldığı

              temsilciliklervekurduğutematikbirimlerdenyararlanmaktadır.

 • İştirakçisi ÇorumAvrupaBirliğiİşGeliştirmeMerkezi(ÇORUMABİGEM2008

              yılındaÇorumTicaretVe Sanayi Odasıbünyesindekurularakfaaliyetegeçmiştir.

 • ÜyelerimizinKBelgesibaşvurularıveSigortaEksperleriRuhsatBaşvurularıileTütünveAlkolSatışı
 • 6aydabir Oda Dergisi  yayınlanmaktadır.

2.2.3. İnsan Kaynakları

Suluova Ticaret Ve Sanayi Odası lisans eğitimi almış 2 personele sahiptir. İlk bakışta oda hizmetlerinin 1’i

idareci konumunda 2 personel ile yürütülmesi zor görünse de, personelimizin deneyimli, konusunda uzman ve

kendini yetiştirmiş olmaları, özverili çalışmaları, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, çalışma alanlarında

uygulama becerileri, yeniliklere açık olmaları ve sürekli kendilerini yenilemeleri, TOBB tarafından düzenlenen

hizmet içi eğitimleri ile özel kuruluşlarca düzenlenen eğitimleri sürekli takip etmeleri, Yönetim kademesiyle

uyumlu çalışmaları ve üyelerine olan yaklaşımları ile personel sayısını sorun olmaktan çıkarmıştır.

Odamızca verilen hizmet içi eğitimler ile personelin kişisel ve mesleki gelişiminin sürekliliği

sağlanmaktadır. Eğitim düzeyi yüksek olan personelimiz, paydaşlarının sorunlarını hızlı ve doğru olarak

çözüme ulaştırmayı kendine prensip edinmiştir.

 Çalışmalarda Disipline Önem Verilmesi: Personel iş bilincinde, sorumluluk sahibi, zamanı etkin

yöneten yani kurumsal aidiyet duygusuna sahiptir. Oda organlarında da daha fazla katılımı sağlamak

amacıyla disipline önem verilmekte, katılımlar ve çalışmalar düzenli olarak kayıt altına alınmaktadır.

x

DUYURU

 1. ODAMIZ WEB SAYFASINDAN FİRMALARA REKLAM VE İLAN VEREBİLİRSİNİZFİRMALARINIZI TANITABİLİR , TİCARETİNİZİ GENİŞLETEBİLİRİSİNZ

2.ODAMIZIN 4 YIL BOYUNCA HAZIRLANAN STRATEJİK PLANA WEB SAYFAMIZDAN ULAŞIP GÖRÜŞLERİNİZİ BİLDİREBİLİRSİNİZ.

3.SİZE DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEMİZ İÇİN WEB SAYFAMIZDAKİ ANKETİMİZİ MUTLAKA DOLDURMANIZ GEREKMEKTEDİR.

4.WEB SAYFAMIZDAKİ ETKİNLİK TAKVİMİMİZDEN EĞİTİM,GEZİ VE ETKİNLİKLERİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

5.WEB SAFYAMIZDAN ÜYE BORÇ SORGULAMANIZI YAPABİLİRSİNİZ.

6.MOBİL UYGULAMAMIZ AKTİF HALE GEÇMİŞTİR , AKILLI TELEFONLARINIZA İNDİREBİLİRSİNİZ.